I skrift

 

 

Bibeln har aldrig dolt kunskapen. Det är bara våra föreställningar om den som gjort att vi inte sett den.

 

Talet 7 inleder Bibeln i skapelseberättelsen. Talet vi nu sett vara den stora hemligheten med gyllene snittet. Vi finner gyllene snittet i naturen.

 

Livet visar upp matematik. Fibonaccitalen framträder i blommors spiraler. Fibonaccitalen kopplas till gyllene snittet. Den gyllene spiralen ser vi i snäckor. Fembladiga blommor är den mest framträdande formen hos blommor.

 

                                               

                                                                   Femstjärnan bär gyllene snittet.

 

Cheopspyramiden och Betlehem

Cheopspyramidens yttriangel uppvisar gyllene snittet i sina vinkar. arctan(G) i toppen och arctan(1/G) vid basen. Betraktar vi jorden finner vi Betlehem på breddgraden arctan(G). Betlehem kommer därmed att ligga arctan(1/G) från jordaxelns utgång vid nordpolen.

 

              

Skärmklipp från Google Earth som visar att Betlehem ligger på breddgraden arctan(G). Med Google Earth kan du själv enkelt kontrollera breddgraden själv, arctan(G) = 31o 43' 2,91''.

 

Startpunkten och Guds namn

Det var när jag upptäckte att Betlehem låg på denna symboliskt viktiga breddgrad som jag startade utforskandet av Bibeln ur ett matematiskt perspektiv. Det finns en mycket naturlig ingång till att studera Bibeln matematiskt och det är via bokstävernas siffervärden. Både Gamla testamentet och Nya testamentet är skrivna på språk med siffervärden på bokstäverna. Omgående upptäcker jag att det egennamn Gud har i Gamla testamentet var kopplat till både Chefrenpyramiden och till Cheopspyramiden.

 

Guds namn, YHWH som även kan skrivas som JHVH på svenska. Siffervärdena för dessa bokstäver är

10 5 6 5. Dessa siffror finner vi även i den ekvation som har gyllene snittet som lösning.

 

Ekvationen: (x5+ 6 + x5 )/10 = x, har en lösning i x=gyllene snittet. 

 

Med hebreiska tecken skulle vi kunna skriva: (xH+ W+ xH )/Y = x

 

 

                    

Den judiska traditionen säger att en stor hemlighet är förknippat med Guds namn. Namnet skall en dag "förklara alla världens och världsalltets gåtor". Bilderna är tagna ur boken Räknekonstens kulturhistoria, Del 1, av Georges Ifrah, sidorna 325 och 329, ISBN 91-46-17525-3. Du finner även boken på bibliotekets hylla för matematikhistoria. Hebréerna skrev baklänges i relation till oss.

 

                    

                                                     Det hebreiska alfabetiska talsystemet.

 

 

             

10 5 6 5 i samband med Chefrenpyramidens konstruktion i samband med att gyllene snittet, G, framträder.

 

 

Vi inser nu att vi även kan skriva Betlehems breddgrad med hjälp av Guds namn:

 

arctan(G) = arctan((GH+ W+ GH )/Y)

 

Djupare symbolisk form

Vi inser nu att Guds namn är en djupare symbolisk form av gyllen snittet, gyllene snittet finner vi i det levande.

 

Förtydligande

Jag ska förtydliga en sak, det du läser här har inget med religiösa tankar att göra. Däremot förstår jag att det jag kommit på spåret kan få betydelse i den religiösa världen. Jag drar heller inga slutsatser om vad som ligger bakom. Jag överlåter det till dig som läsare.

 

 

Moses

Är det Moses som för ut den matematiska kunskapen bakom pyramiderna från Egypten? Vi kan läsa i Apg 7:22, "Moses blev grundligt insatt i den egyptiska visdomen och uppträdde med kraft i både ord och handling." Vad denna visdom är berättar inte Bibeln för oss. Inte heller berättas vad hemligheten med Guds namn är. Men vi ska nu se att även namnet Moses är kopplat till pyramiden som ger Guds namn. Kopplingen bli uppenbar när Moses möter Gud på berget Horeb, 2 Mos 3:13-14.

 

Moses, "Jag är den jag är" och Chefrenpyramiden

När Moses mött Gud och ska berätta för Israelerna så skulle begreppet 'Jag är den jag är' användas för Gud. Talsumman för namnet Moses är 345, talsumman för 'Jag är den jag är' är 543.

 

Vi ser direkt att 345 är speglingen av 543, på samma sätt som i grundmönstret, 142241857758.

 

Vi har sett hur talet 7 är kopplat till mönstret och till Chefrenpyramiden. Mönstret i talet 1/7 är 142857. Mönstret i sista siffran i den Lucastal som sedan ger 142 241 857 758 är 141969. Låter vi dessa mönster motsvara tal så ser vi att skillnaden mellan dem är 888.

 

142857-141969=888

 

Summerar vi nu talsumman för Moses och 'Jag är den jag är': 345+543=888

 

 

 

                                                 

Chefrenpyramidens genomskärningstriangel kan beskrivas av talet 7, både vid basen och i toppen. Delar vi triangeln i två trianglar är de minsta heltal som kan beskiva den, 3 4 och 5. Vi ser nu den symboliska kopplingen till namnet Moses som jag talsumman 345. Speglat detta har vi talsumman för 'Jag är den jag är', 543.

 

Talsumma

Vi har sett hur mönstret 142 241 857 758 skapats av talsumman för den halva av Lucastalen som Cheopspyramidens yttriangel pekar ut. Vi har också sett hur talet 888 kopplas till både 142857 och 141969 och hur det använts på ett intelligent sätt för att skapa namnet Moses och begreppet 'Jag är den jag är'. Tar vi talsumman för 888 får vi 8+8+8=24. Vi får då åter en koppling till Chefenpyramiden och 1/7 då toppvinkeln kan beskrivas som arctan(24/7).

 

Relationen 3/5

Toppen av Chefrenpyramiden delar rektangeln i 3/5. Denna ska användas som relation i både förbundsarken och i altaret som ska byggas i Sinai. Du finner även relationen i arken Noa bygger efter Guds instruktioner.

 

2 Mos 25:10
 

Förbundsarken
Du skall göra en ark av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög.

 

Höjd/bredd: 1,5/2,5=3/5

 

2 Mos 27:1
     

Altaret
Du skall bygga ett altare av akacieträ, fem alnar långt och fem alnar brett - altaret skall vara fyrkantigt - och tre alnar högt.

 

Höjd/bredd: 3/5

1 Mos 6:15
     

Arken
Så skall du göra arken: den skall vara 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög.

 

Höjd/bredd: 15/25=3/5

 

 

Vi finner samma relation kopplad till Pi.

 

               

Relationen 3/5 kopplad till Pi. Chefrenpyramdiens triangel har bredden 3/5 av cirkelns diameter och kvadratens sida vars ytor och omkrets förhållar sig som 4/PI.

 

Vi finner även denna relation i yttrianglen för Chefrenpyramiden, basvinkeln beskrivs av arctan(1/(3/5)). Relationen 3/5 är ju även den som ger den symboliska återkopplingen till gyllene snittet via (GH+ W+ GH )/Y.

 

 

                  

Chefrenpyramidens genomskärningstriangel och relationen 3/5 i 1:2-rektamgeln. Det var den som gav gyllene snittet symboliskt via (GH+ W+ GH )/Y. Vi ser även talet 24 och dess koppling till mönstrets symboliska tal, 1/7. Relationen 3/5 är lika med 1/(7/24)+37*1/120.

 

Gud och Pi

Guds namn, YHWH, är kopplat till gyllene snittet. Det är inte förvånande att begreppet EL, det som vi översatt med Gud, är kopplat till Pi. Vi tittar på kontruktionen där relationen 4/Pi framträder i samband med Chefrenpyramidens triangel och vinkel.

 

Vi ser att två rektanglar passar med Chefrenpyramiden i den. Det är 5:1-rektangeln och 1:10-rektangeln. Detta kopplas till talet 31.

 

Tan(arctan(5/1)+arctan(1/10)) = 31

 

                

Konstruktionen som kopplar Chefrenpyramiden till 4/Pi och två rektanglar vars dimensioner ger kopplingen till talet 31. Tan(arctan(5/1)+arctan(1/10))=31.

 

Vi ser nu även att relationer i de två 3:4:5-triangeln, Chefrenpyramiden, ger samma tal. Vi finner även en trinagle med motsvarande relation i 4/Pi-konstruktionen. Den trinagel motsvara Mykerinospyramidens triangel. Den pyramiden står strax sydväst om Chefrenpyramiden.

 

Tan(arctan((5/4)/(4/3)) = 31

 

                 

Relationer som också ger talet 31. Vi ser åter Chefrenpyramidens triangel men även Mykerinospyramiden, röda triangeln, som står strax sydväst om Chefrenpyramiden.

 

31 och Gud

Talet 31 är kopplat till begreppet EL som översatts till Gud i Biblen. 31 är talsumman för EL.

 

21 och 'Jag är'

Begreppet 'Jag är' är kopplat till Gud, då Gud beskriver sig med det begreppet. 'Jag är' har talsumman 21. Nu visar det sig att talsumman av YHWH och EL, 26+31=57, kopplas till talet 21.

 

Talet 57 framträder när vi skapar två nya triangler med samma proportioner som Chefrenpyramiden, de två röda i bilden nedan. Den skillnadsvinkel som då framträder är då arctan(1/57).

 

Vi får nu en koppling till grundmönstret också. Talsumman för mönstret är 54 och ursprungstrianglana är nu 6/11=0,54 54 54 54 54 54 54 ... av omslutande rektangel som har relationen 10/11.

 

Tan(arctan(1)+arctan(10/11) = 21

 

Vi ser nu även att vinkeln i Chefrenpyramiden, arctan(4/3), tillsammans med talsumman för Guds namn YHWH, 26, pekar på denna konstruktion:

 

Arctan(4/3) = arctan(6/11) + arctan(26/57)

 

               

                   Talet 21 framträder när summan av YHWH och EL framträder.                      

 

Vi inser nu att Chefrenpyramiden är den sammanhållande länken mellan gyllene snittet och Pi.

 

                          

Chefrenpyramiden kan ses som den sammanhållande länken mellan gyllene snittet och talet Pi. Guds namn är kopplat till gyllene snittet och EL, Gud, till Pi. Samma pyramid ger även kopplingenn till namnet Moses och 'Jag är den jag är'. Ursprunget är mönstret vi finner i de Lucastal vars talsumma är kopplad till mönstret 142857 och mönstret i slutsiffrona, 141969. 142857-141969=888. Talsumman för namnet Jesus är 888.

 

Läs mer om Giza-pyramiderna och kopplingen till YHWH och EL

 

Läs om placeringen av templet i Jerusalem.

 

YHWH och EL

YHWH, 26, och EL, 31, kopplar samman Cheopspyramiden och Chefrenpyramiden. Det visas upp av yttrianglarna för de båda pyramiderna. Cheopspyramidens topp beskrivs av 2arctan(G) och Chefrenpyramidens av arctan(15/8). Skillnaden mellan dem ger talet 1/38.

 

2arctan(G)-arctan(15/8)=arctan(1/38)

 

1/38=0,02631578947368421052631578947368 ...

 

Detta leder oss till konstruktionen som innesluts i 7:12-rektangeln. Låter vi relationen 7/12 verka via arctan(1)-arctan(x) som skapar toppvinklarna hos pyramiderna.

 

                

 

arctan(1)-arctan(7/12)=arctan(5/19)

 

5/19=0,26315789473684210526315789473684 ...

 

Talserierna

Vi kan associera talen 1/89 och 10/89 med Fibonaccitalen. Lägger vi in Fibonaccitalen i diagonalen i en kvadrat och summerar få vi decimalutvecklingen i 1/89 eller 10/89 beroende på starttal för serierna. För Lucastalen gäller 12/89 och 19/89 beroende på starttal.

 

För både Fibonaccitalen och Lucastalen gäller att summerar du två efterföljande tal så får man nästa tal. Oavsett vilka tal man startar med x och y och summerar dem och fortsätter så då får man alltid en talserie vars kvot konvergerar mot gyllene snittet. Vi kan alltså även använda talen 26 och 31 som starttal. Vi får då decimalutvecklingen i 5/19 eller 1/38 som sammanfattande tal.

 

Vi ser därmed att valet av 26 och 31 är ett klister för geometrin kring gyllene snittet.

               

3/5 och 120

Relationen 3/5 som ligger under toppen av Chefenpyramiden som beskrivs av arctan(7/24) kan skrivas så här:

 

3/5  =  1/(7/24) + 37/120

 

Vi ser här hur talet 37 kopplas till 120 som vi mött tidigare. 120 är även den ålder Moses uppnådde innan han dog. Det är även den ålder Gud satte för människan.

 

5 Mos 34:7
     

Moses 120 år

Mose var hundratjugo år gammal när han dog, men hans ögon hade inte försvagats, och hans kraft hade inte sinat.

 

1 Mos 6:3
    

Människan 120 år

Då sade Herren: "Min livsande skall inte bli kvar i människan för alltid - hon är dock av kött. Hennes livstid skall vara 120 år.

 

Talet 37 ska nu visa sig ligga till grund för namnet Israel och namnen på de tolv stammarna.

 

 

Israel och 26, 31 och 37

Talsumman för Guds namn är 10+5+6+5 = 26. Talsumman för EL, Gud, är 31. Dessa kopplas via talsumman för mönstret till Chefrenpyramidens genomskärningstriangel som har vinkeln arctan(4/3).

 

Talsumman för 142 241 857 758 är 54. Vi kan symbolisera ett mönster av 54 som kopplat till detta. Vi får då talet 6/11. Vi minns det även som talet för trappstegspyramiden i Sakkara.

 

6/11 = 0,54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 ...

 

Nu visar det sig att vinkeln arctan(4/3) kan skrivas så här: arctan(4/3) = arctan(6/11) + arctan(26/(26+31))

 

Tittar vi på yttriangels arctan(5/3) kan vi skriva den som: arctan(5/3) = arctan(6/11) + arctan(37/(26+37))

 

26+31=57 och 26+37=63, vi ser nu att 57+63=120.

 

Vi har nu talet 37 kopplat till 26. Vi ser direkt att även genomskärningstriangeln är kopplad till talen 3 och 7. Basvinkeln kan skrivas arctan(3)-arctan(1/3) och toppvinkeln arctan(7)-arctan(1/7). Toppvinkeln kopplar även talet 3 till talet 26, arctan(3)+arctan(1/(26+1/3)).

 

                                       

                                    3 och 7 via vinklarna i Chefrenpyramiden.

 

               

                                3 och 7 via relation i Chefrenpyramiden.

 

 

Vi ser att talen 3 och 7 även kopplas till Cheopspyrmiden vars yttriangels topp kan beskrivas som:

 

2arctan(G)=arctan(3)-arctan(1/7)

 

Talet 27 kopplar sig också till mönstret i 1/7 vars talsumma är 1+4+2+8+5+7 = 27.

 

1/27 = 0,037 037 037 037 037 037 037 037 ...

 

Detta ger oss nyckeln till att förstår namnen på de tolv israeliska stammarnas namn.

 

                  

Runt rektangeln ser vi nu talet 10 5 6 4 5, detta är talvärdena för bokstäverna i namnet Juda. De tal som spänner upp triangeln är 3 och 4. Detta är talvärdena för bokstäverna som bygger upp namnet Gad. Vi har nu dirket två av namnen för de 12 stammarna. Lägger vi ihop talsummorna för dessa två stammar får vi 37.

 

Talsummorna för Juda och Gad blir 37.

 

Känner vi stammarnas namn och deras bokstävers talvärden ser vi nu att vi kan gruppera stammarna så att talsumman för gruppen blir en multipel av talet 37, alla namnens talsumma blir 3700.

 

 

 

1 7 15 24 25 28

De tal som motsvarar multiplerna av talet 37 kopplar sig dessutom till Chefrenpyramidens triangel.

 

                                          Talsumman för samtliga 12 stammrana blir då 100*37=3700.

 

 

Namnet Israel visar sig nu också vara kopplat till 37 via samma sätt som talet 7 skapar vinkeln i Chefrenpyramidens genomskärningstriangel, arctan(1)+arctan(1/7)

 

Vi ser även att talet 26, talsumman för Guds namn, kopplas till ett mönster av 037.

 

Tan(arctan(26)-arctan(1/26)) = 1/0,077037037037037037037 ...

 

 

                Talsumman för namnet Israel kopplas till matematiken kring Guds namn och gyllene snittet.

 

 

Jesus

Nya testamentet är skrivet på grekiska som också har siffervärden på bokstäverna. Talsumman för namnet Jesus är 888. Mönstren tolkade som tal ger 142857-141969=888, dessutom summeras talsumman för namnet Moses och begreppet 'Jag är den jag är' till 345+543=888.

 

Fiskformen

När vi skapar femstjärna i 1:2-rektangeln med cirklarna som skapar Chefrenpyramiden och Cheopspyramiden framträder en fiskform i kopplingen mellan femstjärna och rektangeln.

 

 

                     

Fiskformen som framträder när femstjärnan konstrueras och gyllene snittet som pekar ut Betlehems breddgrad.

 

4/(3+G)

Relationen 4/(3+G), symbolrelationen för kopplingen mellan Chefrenpyramidens vinkel arctan(4/3) och gyllene snittet finns även i femstjärnan.

 

          

Relationen 4/(3+G) kopplar sig till både Cheopspyramidens yttriangel och Chefrenpyramidens basvinkel. Vi finner den även i femstjärnan inslagen i en cirkel. Relationen mellan cirkelns diameter och femstjärnan ben är roten ur 4/(3+G).

 

Korset

Vi ser nu både Betlehems utpekande där fisken skär femstjärnans ben. Vi ser korset och en fisk på det. Vi anar symbolen Jesus på korset då fisken symboliserade Jesus. Fisken var den första kristna symbolen. Fisken skär diametern, korset, i (7+G3)/10. Det är även talet som en kombination av närstående Lucastal och Fibonacctal konvergerar mot. Vi kan uttrycka Betlehems breddgrad som arccos(sqr((7+G3)/10)).

 

              

Kopplingen mellan femstjärnan och 1:2-rektangeln ger en fiskform. Jesus identifierades med en fisk, den första kristna symbolen. I mitten ser vi korset med relationen roten ur 4/(3+G) och fisken. Till höger den nuvarande symbolen för kristendomen.

 

Anundshög, fisken och 4/(3+G)

Både fisken är central för södra stenskeppet vid Anundshög. Breddgraden för stenskeppet bestäms med 4/(3+G).

 

Nasaret och Pi

Vi har tidigare sett hur femstjärnan och Chefrenpyramiden kopplas via radianbegreppet, det naturliga vinkelmåttet. Om man utgår från en vinkel och delar den upprepade gånger med 10 framträder decimalutvecklingen för radianerna som utgångsvinkeln motsvarar via sinus och tangens. Då 180 grader är Pi radianer så kommer vi allstå att få fram decimalutvecklingen för Pi.

Tan(180/101) = 0,3249196962 …

Tan(180/102) = 0,03142626604 …

Tan(180/103) = 0,003141602898 …

Tan(180/104) = 0,0003141592757 …

Tan(180/105) = 0,00003145926550 …

Tan(180/106) = 0,000003141592654 …

 

Pi = 3,141592654 …

 

10N * Tan(180/10N) = Pi    , när N går mot oändligheten.

 

1 radian från nordpolen ger Nasarets breddgrad: 32o 42' 15,19''

 

                          

Skärmklipp från Google Earth. Giza-pyramiderna är kopplade till både gyllene snittet och Pi. Jesus kopplas till både gyllene snittet och Pi via Betlehem och Nasaret.

 

666, Guds eller djävulens tal?

I Nya Testamentet får talet 666 en dramatisk koppling då det blir djävulens tal. Vi ska nu se två kopplingar till talet 666, den ena inte så känslig den andra mycket känslig.

 

När Jesus pinas görs detta bland annat med de 39 piskrappen. Talet 39 kopplas till 666 via 1/39 och det mönster av siffror det skapar.

 

1/39 = 0,025641 025641 025641 025641 ...

 

Vi ser ett mösnter av sex siffror, 025614. Delas detta som grundmönstret 142 214 857 758 i grupper om tre och tre får vi 025 och 641. Summerar vi detta som tal får vi 25+641=666.

 

Detta är inte det enda tal kopplat till 666. I Gamla Testamentet kallar Gud sig själv för 'Jag är', talsumman för det begreppet är 21.

 

1/21 = 0,047619 047619 047619 047619 ...

 

Vi ser åter ett mönster med sex siffror. Delas detta på samma sätt som ovan i grupper om tre och tre och summeras som tal får vi åter 666.

 

47+619=666

 

666, Guds eller djävulens tal, eller bådas?

 

Morgonstjärnan

Cirklarna som ger både Chefrenpyramiden och Ceopspyramiden ger också den geometriska femstjärnan vars ben skär varandra i gyllene snittet. Planeten Venus har en rörelse relativt jorden och solen som skapar ett femdelat mönster. Venus kallas morgonstjärna och Jesus identifieras med morgonstjärnan.

 

                           

Planeten Venus rörelse relativt jorden och solen. Här har ett rakt streck dragist mellan jorden och Venus var femte dag. Efter åtta år framträder detta mönster. Venus kallas morgonstjärnan och Jesus identifieras med morgonstjärnan.

 

Upp 22:16

Morgonstjärnan

Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.

 

 

Läs om David och hur Davidsstjärnan pekar ut Betlehem, Davids födelsestad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter/News

 

Nyheter »
Senaste nyheterna

 

Headlines »
Latest news

 

 

 

 

 

    matematiken kommer naturligtvis att segra över föreställningar

Pyramider och paradigm

Det som en dag skall vara uppenbart